Diari d'abord

Benvinguts al Diari D'abord,
 
Aqui trobareu una miscel·lània de reflexions, d'històries, de contes, d'estudis sobre el maquis, de notícies breus sobre el Parc etc. Si voleu anar a un grup concret seleccioneu un dels TAGS al mòdul de la dreta que duu el mateix nom.
Diari d'abord és un mapa que es va fent dia a dia i mira d'assenyalar la meva posició.
Avís per a navegants: la brúixola no sempre assenyala el nord.
JGM
 
 

Corresponsal de Guerra

La revolta silent (3)
 

CORRESPONSAL DE GUERRA

 
 
 
 
Acabava de veure una àliga sobrevolant el cim del Pujol del Mas Pinetó. Em sentia alleugerit, em pensava que gairebé ja no en quedaven per mirar-s'ho de tan amunt. pa arrel font del llor 10-2007 smallAvall, mirant el pont que salva el Ripoll, el cotxes brunzien com mosques caganeres, concentrades a mirar-se els llums vermells dels respectius culs. Quan més pujava cap el turó, més enlluernadors eren els reflexos que projectaven els pollancres del riu, ajupits sobre quatre maleïts tolls d'aigua.
 

 

 

Aigua! Aigua!-sentia com cridava el Ripoll, emprenyat fins a les vores. Mentrestant una munió de callades alzines anava fent la seva cap amunt.

 


-On aneu? -vaig preguntar.
-anem a guerrejar, com cada dia. Encara hi han molts pins que volen llenya!

 


Tota aquella raconada era poblada d'alzines en peu de guerra, i només quedaven quatre pins que duien presoners cap el riu. Tot d'una la muntanya s’havia convertit en el plany soterrat d'una batalla d'arrels i branques. Al cim del Pujol vaig voler conèixer la versió dels pins, i un pi apartat que hi ha ben bé a la coroneta semblava disposat a fer alguna declaració, però tan bon punt va veure una papallona va fótrer el camp corrents i xisclant
 

 

- que venen, que venen! - Encara el veig sacsejant aquelles dues ridícules branques i arrossegant l'arrel entre les cames. Em va deixar amb un pam de nas. Palplantat.
Vaig  pensar que tampoc n'hi havia per tant. I encara que sols fos per una papallona del mes de gener, vaig decidir que el bosc havia enfollit  i que era hora de tornar cap a casa.
Prop del mas de l'Illa vaig haver de passar un control. La veterana alzina del mas de l'Illa es va mirar els meus papers i, mentre m'inspeccionava amb el seu ull autoritari de tronc amb rang destacat, em va explicar que feia molts anys que durava la brega. Que si res no es torçava, aviat guanyarien la guerra i després- va dir-me - ja veurem que voldran fer els roures.
L'alzina es va quedar pensant sobre aquesta última qüestió i, com que vaig veure que en tenia per una bona estona, li vaig preguntar si podia fer alguna cosa i em va contestar enèrgicament que no, que ja havíem emmerdat prou la troca! - déu n'hi do el vent que va moure amb les branques!. Em va desfer la clenxa i el meu bon posat d'excursionista. Jo crec que se'n va adonar, perquè amb una veu més aflautada i ajupint-se a cau d'orella em va dir que em limités a descriure els fets, sense tocar res. I tot d'una va començar a repartir ordres, com si jo ja no existís.

 

 

Les ruïnes de La Rebolleda


LES COVES I RUÏNES DE LA REBOLLEDA: UNA APROXIMACIÓ A LA LLEI DEL PATRIMONI CULTURALAquestes ruïnes i coves es mencionaven en un interessant article signat per l’Eduard Torras, Miquel i Ferran García, aparegut a l’Arxiu del CET no. 56-57 (1988) amb el títol Les sorpreses de Sant Llorenç del Munt en què es parlava de com havia anat la tasca de confecció del mapa del CET, i més específicament al sector de ponent del parc. Els signants es van trobar entre d’altres sorpreses amb els Pins Cargolats i unes ruïnes molt curioses que eren a prop d’unes coves on hi van trobar unes “restes de ceràmica” que “la gent experta en arqueologia ens van dir que eren molt interessants. En varen prendre nota i ens van pregar que no gratéssim res, prec que ara fem extensiu a tots vosaltres.”

 


La troballa d’aquestes coves per la nostra part no va ser però, fruit de la indicació errònia dels autors mencionats, sinó d’una recerca sistemàtica a la zona que ha donat com a resultat el descobriment de més d’una desena de noves cavitats. És molt versemblant que les indicacions errònies que es van escriure sobre la situació de les ruïnes fossin intencionades, per tal de preservar la integritat arqueològica del lloc.

 


Un cop vam haver trobat les construccions i de retruc les coves, vaig contactar amb els autors. Sembla que, concretament, havien trobat en una de les coves un fons de plat d’aspecte força antic. I sembla ser que l’haurien entregat a una arqueòloga d’identitat desconeguda i resident a Sabadell. Els autors asseguren a més, que l’arqueòloga en qüestió no es va interessar per conèixer el lloc concret ni ells han acompanyat mai a ningú a l’indret.

 


Finalment, sembla ser que l’arqueòloga desconeguda i el plat s’han fet fonedissos, i a hores d’ara ningú sap on es troba. Ni tan sols es coneix a quin període històric pertany aquesta peça. A la fi doncs, tot plegat és molt obscur.

 


I és obscur perquè si bé resulta fefaent que els autors de l’article desconeixien la Ley del Patrimonio Cultural * pel que fa a descobriments casuals de restes arqueològiques, no és ni de bon tros creïble que ho ignorés un arqueòleg qualificat.

 


És per això que al final de la present ressenya, adjuntem un extracte de l’article 51 de la Llei del Patrimoni Cultural, per tal de contribuïr al seu coneixement entre un dels col.lectius més exposats a aquest tipus de situacions, com és el món excursionista. Tan sols avançaré que el conegut article 351 del código civil que ve a dir que “si hom es troba alguna cosa que no té propietari legítim, passa a ser del descobridor i del propietari del lloc” no té validesa pel què fa a restes arqueològiques.

*Aleshores la Generalitat no hi tenia competències.

 


LES RUÏNES

 

L’aspecte general de la zona i en concret de les ruïnes, amb tancaments molt petits i amb nombroses restes de teula en superfície, ens fan pensar en un altre refugi dels temps dels carlins, molt similar a l’Hospital de Sang. Reforça aquesta idea el fet d’estar a la capçalera d’una canal i pel fet que pel costat oest, el conjunt queda resguardat per un promontori de roques que ens aboquen al precipici i alhora serveixen de punt de guaita.

 

El cas és que també es podria tractar de les ruïnes de l’antic Mas de la Rebolleda citat en un document de l’arxiu del Puig de la Balma, del 19 de Desembre de l’any 1441 on hi trobem “ (..) També altre peça de terra anomenada la vinya de Matabous i que termeneja a sol ixent amb La Rebolleda; a tramuntana amb honors del Reixac i la Vila. Altra peça de terra situada sobre la Font del Boix, que termeneja a sol ixent amb la Rocapèrdiga, discorrent pel torrent avall, i amb el torrent Major de la Font del Boix, i puja fins a la serra de l’Espluga Xivarra, i amb honors de la Rebolleda. (...) ” . És presumible que el torrent Major de la Font del Boix sigui el torrent avui conegut per torrent del Roure Llarg, i que la Rocapèrdiga sigui la Rocaprenys o turó dels Ducs. Tot i amb això, Ballbè situa La Rebolleda al costat de la cova de l’Era dels Enrics, a diferència del mapa del CET.

 

Cal dir però, que aquest document citat per en Ballbè, no fa referència explícita a cap habitatge, i per tant La Rebolleda podria tractar-se d’un tancat per a bestiar, un lloc de carboneig o senzillament, i com el seu nom indica, d’un bosc de roures reboll (Quercus Pyrenaica)**, és a dir, d’una espècie de roure típicament atlàntica que té com a especial característica la seva elevada capacitat per emetre brots. Una espècie apreciada pels carboners.


El més destacable de les ruïnes són els petits tancaments (fins gairebé 10) i sobretot el no.3 on hi trobem nombroses restes de teula escampades al seu interior. Algunes teules ocupen encara el seu emplaçament original, a escassos 40 cm del terra, el què fa pensar que, a causa de trobar-se en ple pendent, les ruïnes han estat parcialment enterrades per avingudes torrencials de material baixant per la canal, aconseguint desdibuixar en alguns punts el traçat del conjunt de murs. Alguns paraments arriben a fer 80 cm de gruix i fins a 1,70 metres d’alçada.

SITUACIÓ: a la capçalera i al costat hidrogràfic esquerre del torrent de La Rebolleda, en un lloc on hi ha un petit coll.

 

**La espècie Quercus pyrenaica Willd. és un roure marcescent (que es marceix) de distribució carpeto-atlàntica i de caràcter silicícola.

 

Destaca el seu sistema radical, que consta de dos tipus d'arrel: una arrel principal ben desenvolupada i un estrat d'arrels superficials amb una elevada capacitat per emetre brots, el qual és més important en els boscos de talladís (Allué, 1995). La forma de massa més habitual és de bosc de tall o menut i de bosc mixte acompanyant diferents espècies. Els aprofitaments tradicionals són per llenya i carbó, en torns curts, entre 8 i 15 anys.

 


 

Llei 9/1993 de 30 de Setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Article 51 Descobriment de Restes Arqueològiques (extracte)

-1 Els descobriments de restes amb valor arqueològic fets per atzar i els de caràcter singular produïts com a conseqüencia d’una intervenció arqueològica s’han de comunicar en el termini de 48 hores al Departament de Cultura o a l’ajuntament corresponent, i en cap cas se’n pot donar coneixement públic abans d’haver informat a les dites administracions. (…)

-2 L’ajuntament que sigui informat del descobriment de restes arqueològiques ho ha de notificar al Departament de Cultura en el termini d’una setmana. Igualment, el Departament de Cultura ha de notificar a l’ajuntament corresponent els descobriments que li siguin comunicats, i també n’ha d’informar el propietari del lloc on s’hagi efectuat la troballa.

-3 El descobridor de restes arqueològiques ha de fer lliurament del bé, en el termini de 48 hores, a l’ajuntament corresponent, a un museu públic de Catalunya o al Departament de Cultura, llevat que calgui efectuar remoció de terres per a fer l’extracció del bé, ateses les seves característiques, (…)

En tots els casos, mentre el descobridor no efectua el lliurament, se li apliquen les normes del dipòsit legal.

-4 Els drets de caràcter econòmic que puguin correspondre al descobridor de restes arqueològiques i al propietari del lloc on s’ha fet la troballa es regeixen per la normativa estatal. Aquests drets són satisfets per l’Administració de la Generalitat, llevat que aquesta estableixi acords amb altres administracions públiques.

CAPÍTOL II RÈGIM SANCIONADOR

Article 71

Classificació de les infraccions

(…)

-3 Constitueixen infraccions greus:

(…)

f) L’incompliment de les obligacions de comunicació del descobriment de restes arqueològiques i de lliurament dels béns trobats.

(…)

-5 Són infraccions lleus, greus o molt greus, en funció del dany potencial o efectiu al patrimoni cultural:

a) La realització d’intervencions arqueològiques sense l’autorització del Departament de Cultura.

(…)

El Departament d’Arqueologia es troba a la Conselleria de Cultura de la Generalitat, al carrer Portaferrissa no.6 de Barcelona. El seu telèfon és el 93-3162740. L’horari d’atenció al públic és de 9-14h i de 16h-17,50Queden clares doncs, quines han de ser les accions que cal emprendre en cas d’una troballa arqueològica fortuïta. Una altra opció (la més recomanable) sempre pot ser no tocar ni prendre res, i decidir pel nostre compte si cal donar avís de la troballa. En tot cas, mai cometeu l’error de publicar l’indret o portar-hi un arqueòleg o aficionat desconegut, perquè llavors ja estaríem infringint la llei o el que és més important, el seu esperit que, en aquest cas, és el de preservar un bé cultural d’interès general.


No obstant i després de tot el què s’ha explicat, permeteu-me que us digui que el civisme i bona fe que hom pugui demostrar no sempre tindrà la esperada correspondència amb les administracions públiques: no és probable que hi facin cap treball, ni garanteixin la integritat del lloc, i molt menys que us satisfacin cap dret econòmic. Com a molt, algú us dirà (com em vaig sentir a dir jo) que us faran un monument, tot donant-vos alguns copets a l’esquena amb sornegueria.

Al parc de Sant Llorenç del Munt, com en tants altres llocs, per comptes de medalles i monuments fan falta més estudis científics de qualitat. Però això ja és tota una altra història.

 


 

BIBLIOGRAFIA:

 

GUILLEMOT MARCET, Jordi. ARXIU CET no. 56-57 (1988)

 

BALLBÈ i BOADA, Miquel. Aportació Històrica de Mura. Mura. 1997.

 

Converses amb Eduard Torras, Ferran i Miquel Garcia. Vull agraïr molt especialment la col.laboració del Miquel Garcia, incansable trescador d’aquests verals.

 

 

 

 

Resurrecció: injectar diners als bancs

"HAY UN PEQUEÑO PROBLEMA …en la distribución de la riqueza" - és el títol d’un e-mail que circula aquests dies per Internet. L’article diu que si dividíssim els 700.000 milions de dòlars que costarà el rescat dels bancs als EUA, entre els 6.700 milions d’habitants del planeta, sortiria a uns 104 milions de dòlars per cap. Són els càlculs que un televident va enviar a la CNN durant un debat sobre la qüestió dels bancs. L’e-mail continua i diu que si féssim el mateix amb els 30.000 milions d’euros que l’estat espanyol pensa injectar a la banca, a repartir entre els 46 milions d’habitants de la península, sortirien uns 652 milions d’euros per persona….108.161 milions de les antigues pessetes, per cap. Amb això no n’hi hauria prou per entendre que es tracta de tan sols un “pequeño problema”, perque si es suméssin els milions de capital en circulació al món, segur que tocaria a bastant més per persona…..104 milions serien la xavalla per comprar pipes. A banda dels càlculs equivocats ( el resultat de la primera divisió són 104 dòlars per persona, i 652 euros la segona divisió), resulta intrigant pensar què faria cadascú si en una hipotètica revolució capitalista ens adjudiquéssin, acabats de néixer, aquelles xifres astronòmiques a cadascú, per decret. Qui retiraria la brossa? Qui s’esllomaria per recollir les patates? Qui es tancaria en un laboratori per perdre els ulls en un microscopi? Qui fabricaria el microscopi? Qui fregaria la casa? qui faria de cangur? Qui faria la web del caudelguille? Qui faria, en definitiva, res a canvi de tants diners? Ja es veu que sense robots a la vista, això seria una hecatombe. Ens moriríem de fam i de ganes de menjar. Fa feredat només de pensar-hi. Per fina força ha de ser massa aviat perque aquest paradís fiscal es faci present a la terra. Millor que injectin tots aquests diners als bancs, que ja estan curats dels mals de l’abundància, l’excés i la cobdícia. Jo, ara com ara, no tinc tantes mancances com per voler sumar 108.161 milions de pessetes al meu compte bancari. Però està clar que n’hi ha per llogar-hi cadires i, segons com, per a molt més.

Gestió del patrimoni o abandó?

GESTIÓ DEL PATRIMONI o ABANDÓ?

Ben aviat publicaré sengles articles sobre la cova Regal-Marcet i la cova del Frontal. La primera fou una cavitat que proveí nombrós material arqueològic trobat en superfície (material que en gran part es troba en dipòsit al Departament d’Arqueologia de la UAB , la resta es va deixar a la cova) i més tard, es descobrí que també era lloc d’hivernada per a una colònia d'una espècie de ratpenat força singular, Myotis myotis, de la qual només s’havia fet una observació al parc l’any 1980.
La cova del Frontal, a més de ser una cavitat amb una col·lecció important de formacions que, per desgràcia, ja no es poden trobar a Sant Llorenç del Munt, va resultar que també era un jaciment arqueològic, i com a tal, figura en el catàleg patrimonial de jaciments de la Generalitat. Val a dir que, pel que fa a la cova Regal-Marcet, vaig perdre un munt d’hores acompanyant l’alcalde de Mura, els arqueòlegs delegats per la Generalitat , el director del Parc, escoltant bronques per haver retirat amb els arqueòlegs material en superfície de la cova (material que ben aviat serà l’únic testimoni de l’interès arqueològic del lloc) etc… per un resultat que, ara com ara, és zero. Ni jo ni els propietaris del lloc hem sabut res més. Sabem que la cova presenta nombroses cates, s’ha remenat i hi han fet cap alguns arqueòlegs acompanyats d’un guarda del parc (sense coneixement del Servei d’arqueologia de la Generalitat ). Com és que almenys no s’ha mirat de tancar la cova i acompanyar als visitants amb un guia com s’està fent encertadament amb la cova de Mura (una cova que després de 150 anys ja ha estat gairebé del tot expoliada)? No és que pensi que tancant aquesta i d’altres coves serveixi de gaire, però almenys sabríem quan s’hi ha entrat per la força. En canvi ara no sabem res. De què serveix que un exdirector del parc com és en Pau Pérez ens informi de la Declaració internacional de Digne le Bain (1991) per a la salvaguarda del patrimoni geològic, si en un cas tan evident dins el parc encara no s’ha fet res de res, ni tampoc s'ha informat de la voluntat de fer-hi res? I la cova del Centenari, una cova que des de 1997 amb un cop d’escombra s’hauria pogut excavar en un parell de jornades? Evidentment, estant així les coses, a mi que no em busquin per trobar on són els jaciments. Són a l’Inventari: si no saben on són, que s’ho inventin. Per a mí, això no és gestió del patrimoni geològic ni cultural. Això és abandó.

Maquis i emboscats (2) Un vas d'aigua per a l'Elio Ziglioli 2.6

Maquis i emboscats a Sant Llorenç del Munt (2)
 
 
 

UN VAS D'AIGUA PER A L'ELIO ZIGLIOLI


              Setembre de 1949, EL PAS DEL GRUP ‘LOS PRIMOS’ PER CASTELLAR I MATADEPERA

El dia 4 de Setembre de 1949 sortia de Tolosa de Llenguadoc un grup de 8 maquis conegut amb el nom de 'Los Primos'. Els seus components eren Saturnino Culebras, àlies ‘Primo’, (cap del grup) de 29 anys i el seu germà Gregorio, de 39 anys, oriünds tots dos de Salmerón (Guadalajara), José Conejos i García, barceloní de 38 anys, Manuel Aced Ortell, nascut a Toulouse i de 35 anys, Joan Busquets i Vergés “El Senzill”, barceloní de 21 anys, Elio Ziglioli, fill de Lovere (Lombardia, Itàlia), de 22 anys ( el que va en bicicleta és en Josep Sabaté, germà del Quico),  Manuel Sabaté i Llopart (el petit dels germans Sabaté), de 24 anys i el guia Ramon Vila i Capdevila, fill de Peguera (El Berguedà) el més veterà de tots, tenia aleshores  41 anys. Cal fer notar que els tres últims no formaven part pròpiament del grup ‘Los Primos’.
Segons el testimoni del mateix Joan Busquets, el grup estava poc preparat per fer caminades molt llargues. A la base de cal Moreno a Berga, van sojornar-hi prop d'una setmana perquè el Ramon Capdevila tenia molts dubtes sobre la viabilitat d'aquella operació. Quan van reiniciar la marxa ja es van haver d'aturar a la carretera de Rocafort a Pont de Vilomara perquè n'hi havia que no podien més. El dia 24 de setembre, al capvespre, van decidir aturar un cotxe propietat d’un industrial manresà que, per comptes d’aturar-se al seu senyal, va decidir embestir-los en l’últim instant. Els maquis van disparar i van ferir a una jove acompanyant, Emilia Cuadrado. El vehicle havia quedat amb els pneumàtics rebentats i aturat al marge. Entre tots van posar de nou el cotxe a la carretera perquè seguissin el seu camí i puguessin atendre la noia el més aviat possible. Eren les deu de la nit i aquell fet havia de desvetllar la seva presència a les forces de l’ordre a la zona, i per aquest motiu, els guerrillers van caminar tota la nit. Van  passar pel mas abandonat de Puigdoure on van deixar un dipòsit d’armes dins un bidó per poder caminar més lleugers. En dues etapes, les nits dels dies 24 i 25, el grup devia passar pel Coll de Boix, Coll d’Estenalles, Coll d’Eres, Carena del Pagès, Cova del Drac, Camí de la Soleia, Camí de la Senyora, Carena del Sabater fins el barranc de Santa Bàrbara, a tocar del Castell de Castellar.

castell castellar Small
A les 6,30 de la matinada del dia 26 i prop de la vinya coneguda com les maioles cinc dels components del maquis es creuaren amb una jove masovera a qui van respondre la salutació de ‘bon dia’. La Dolors Argemí, que aleshores tenia 36 anys, es va estranyar de trobar una gent tan bruta, un dilluns tan d’hora, però en veure la indumentària de treball que vestien -granotes de to blavós- va pensar que es tractava dels peons que aquells dies arranjaven la carretera, i va seguir tranquil.lament el seu camí cap a casa. Al barranc els guerrillers hi van amagar més material, i van estar-s’hi tot un dia descansant excepte en Joan Busquets i Saturnino Culebras, que la mateixa tarda van decidir fer cap a Terrassa, per tal d’agafar el tren en direcció a Barcelona, buscar allotjament per la resta del grup i contactar amb el grup de Josep Sabaté, que també havia entrat a Espanya per aquelles dates.


ziglioli01                                                                      L'Elio, entre dos companys


Desgraciadament no coneixien el terreny. Van trobar-se tots dos a Matadepera, i van preguntar a una parella que s’estava a l’entrada de casa seva,  on era l’estació de tren. La dona els anava a dir que allí no n’hi havia de tren, però el marit va interrompre-la i els va dir de seguir la carretera i que ja trobarien l’estació a tres o quatre quilòmetres. Els dos maquis no van tardar a adonar-se que els havien enganyat, i ben aviat un camió ple de guàrdies civils i sometenistes els venia a rebre carretera amunt. Hi va haver un tiroteig molt tímid i, aprofitant la foscor, els dos guerrillers van amagar-se al bosc, on van pernoctar al ras. L’endemà en Busquets va aprofitar per comprar calçat a Terrassa i després ell i en Culebras van poder agafar el tren en direcció a Barcelona.
Aquella mateixa matinada del dia 27, l’Elio Ziglioli baixava tot sol a Castellar del Vallès per tal de buscar provisions. Els seus companys van pensar que el seu accent estranger i la seva indumentària de color mantega el farien passar per turista. Va comprar força pa al Forn de la Baixada, i després va comprar llaunes i cansalada a Cal Truyols, on l’amo va sospitar i va donar avís a la guàrdia civil. Els sis membres restants van posar-se en marxa per esperar-lo en un punt convingut entre Castellar i Matadepera. El grup encara va estar-se un dia més dormint al ras i, tal com s’havia acordat, l’escamot es dividiria;  canviant la idea inicial, l’Elio ara es quedaria amb el Ramon Vila i el Manuel Sabaté, amb qui, després de fer algun sabotatge en pals de conducció elèctrica, havien de tornar a França. La resta començà a desfilar cap a Sabadell.
Encoratjat per l’aparent èxit de la seva missió d’aprovisionament a Castellar, el dia 28 cap el tard, l’Elio baixava novament tot sol a Matadepera per proveir el grup de camí cap a França. Aquest cop però, l’italià tenia la sensació de ser vigilat, i motius no li faltaven: dies abans i, sense ell saber-ho, hi havia hagut el tiroteig amb dos companys seus, el Busquets i el Saturnino. Els seus moviments no passaren desaparcebuts per al sereno de Matadepera, el ‘Tanta’, que estava advertit de mantenir els ulls ben oberts, i que el va veure entrar i sortir del poble almenys 4 cops,  amb l’aparença de prendre moltes precaucions. El ‘Tanta’ no va trigar a donar avís a les forces de l’ordre que ja estaven prestes. El van detenir mentre comprava queviures. Duia documentació falsa a nom de Fernando García Bernón, anava desarmat i els guàrdies li confiscaren 335 ptes, 285 francs, un mapa, una brúixola, un carnet de la CNS i altres documents, cinc pans, un quilo de butifarra i un kilo de cansalada. Va ser, segons l’informe policial, “estrechado a preguntas”, però la realitat és que el van atonyinar de valent i el van torturar de forma salvatge. L'endemà dia 29 de setembre el van dur amb el camió del Rius, ‘el camió de Matadepera’, camí de Castellar. L’informe policial diu que van anar a trobar un dipòsit amagat d’armes i que “el bandolero se agachaba  y de entre una mata que tenía junto a sus pies sacaba una granada” que no va poder llençar perquè anava emmanillat i perquè els guàrdies civils el mataren a l'instant. La realitat va ser ben diferent.
 
 

 

UN VAS D'AIGUA PER A L'ELIO ZIGLIOLI
 
 
La guàrdia civil es va assabentar que la Dolors Argemí i Boix, coneguda a Castellar com la Lola del Castell, s’havia creuat amb un grup de persones sospitoses. Per aquest sol fet, a les 10,30 de l'endemà de la seva captura - el 29 de setembre- la benemèrita es va presentar amb l’Elio Ziglioli, fet una despulla vivent, al mas del Castell. Van pensar que seria un bon cop d’efecte que possiblement delataria els masovers i d’aquesta forma enxamparien dos ocells d’un sol tret: el guerriller i la base que els donava suport. Amb aquesta idea es van plantar tres guàrdies civils de la caserna de Terrassa, anant a  peu i acompanyats del reu emmanillat amb les mans al darrere. Venien de la part dels horts, del torrent de Sta Bàrbara. La realitat és que, malgrat l’ensurt de veure un home en aquelles condicions: orinat tot ell, amb els peus clarament torturats i les sabates rebentades i sense cordons, amb el cos apallissat; la masovera no el va reconèixer en absolut perquè, de fet,  tampoc no podia reconèixer ningú.
L’Elio implorava un vas d’aigua amb un accent que semblava francès, i el cap dels guàrdies civils va dir a la Lola

-.¡Déle agua a éste, déle! - bramant.

El guàrdia civil que subjectava el guerriller perquè no es desplomés, va canviar-li les manilles i les hi va posar al davant. Però les mans de l’Elio tremolaven tant, que era incapaç de subjectar res, i la Dolors el va ajudar a beure’s dos gots d’aigua.
Mentre el cap de la guàrdia civil continuava mofant-se i remugant coses com
 

 

 

-. “con 25 quilos de pan, comer ya habréis comido por eso ¿eh?” - la Lola va poder sentir com l’Elio li murmurava feblement “moltes gràcies senyora, ja li ho pagaran”. La mirada del guerriller presagiava la tragèdia. Els guàrdies, decebuts, el van tornar a emmanillar al darrere, i se’l van dur a peu, tal com havien vingut. Incapaç de caminar, l'Elio anava completament subjectat pels policies.

 

 

A la masovera li va semblar que rere d’aquella desferra humana s’hi podia entreveure un xicot alt i ben plantat, una persona molt educada i sensible. Allò va resultar extremadament colpidor i desagradable per a la Dolors, però encara ho va ser més que en aquell precís instant l'Isidre Carné, conegut popularment com ‘el Garrell’ - parcer de la finca -, va advertir la masovera de l'encàrrec que havia rebut de dur un carro de trabuc al lloc i va afegir “aquest el mataran ara mateix”. I efectivament, no havia passat un quart d’hora que havien marxat els guàrdies amb el seu reu emmanillat cap a la carretera de Terrassa, que ja van sentir el tret assassí. Devien ser les onze quan un caçador de Castellar, amb el permís dels guàrdies civils, va disparar l'Elio a boca de canó. No era el primer cop que ho feia, pocs mesos abans havia rebut una ordre idèntica per liquidar un altre maqui. El cos de l'Elio va quedar estès al camí que del Bosc del Castell porta a can Riera, poc abans d'arribar al lloc conegut com el pontet.
Quan van haver pujat el cadàver al carro, la guàrdia civil ja no hi era. El seu trofeu de guerra va morir en terrenys de la finca del Castell, i va travessar el riu Ripoll sense vida, dins un carro per a traginar sorra i fems. Poc després del tret mortal, un dels guàrdies civils es va presentar a can Sallent, visiblement afectat, demanant un Conyac.

Pocs dies més tard el van enterrar en algun forat lliure del cementiri de Castellar, al costat dels protestants, dels suïcides, dels nadons prematurs morts i dels que no havien estat batejats. Al costat de tots aquells que no havien fet mèrits per anar al cel diví.
Dies més tard, al full del registre civil de defuncions i amb data del 4 d'octubre, el funcionari de torn va enganxar la foto habitual del maquis mort i va apuntar “falleció en despoblado carretera de Tarrasa” amb noms i cognoms “desconocidos” y  “aparentando tener unos 25 años de edad”. Així ho va declarar el cabo 1er de la guàrdia civil de la caserna de Castellar, en Gregorio Vázquez Bernabeu.
La mort d’en Ziglioli havia estat un assassinat premeditat i en el més pur estil franquista, aleshores conegut eufemísticament amb el nom de “Ley de fugas”.
 
 

 

 

ELIO ZIGLIOLI

elio

 

 
Fill de Tobia Ziglioli i Bartolomea Volpi, va néixer a Lovere, poblet llombard prop de Bergamo, el 15 de març del 1927. Amb la crisi econòmica mundial el pare de l'Elio va anar a trobar feina a França, deixant la cura del seu fill a càrrec de la mare i més tard, dels avis paterns. El 1930 el pare féu un intent de traslladar la família a Argenteuil (França) on pràcticament s'havia creat un reducte de treballadors loveresos antifeixistes, però la Bartolomea havia refet la seva vida i no desitjava acompanyar-los. El 1938, amb onze anys, l'Elio va fer cap a Argenteuil per primer cop, però amb l'esclat de la segona guerra mundial, tornà a Lovere i des d'aleshores sovintejaren els viatges entre els dos països. Els familiars recorden que assistia a les escoles de Lovere, al club Esportiu Italsider (avui dit Lucchini) - diuen que era un bon nadador - i que començà a treballar a l'empresa metal·lúrgica ILVA, on també hi treballava el seu oncle Severo Ziglioli.
Durant una estada a Paris va conèixer els llibertaris espanyols exiliats que, vist el seu desig d’unir-se a la lluita clandestina a Espanya,  el van recomanar a la organització del moviment anarquista amb seu a Tolosa de Llenguadoc. Pedro Mateu Cusidó, secretari de coordinació i responsable de l’activitat antifranquista a Espanya, li va dir que ja el cridarien quan fés falta, i va sol·licitar als companys de la federació local de Carmaux (Tarn), que li busquessin feina per mantenir-lo ocupat. El 20 de setembre va entrar a treballar en una mina de la companyia “Houllières d’Aquitaine” i ben aviat li van encarregar l’ús d’una ‘rascadora’, una màquina que arrenca el carbó a les galeries que es van obrint. L’Elio era intel·ligent i entusiasta, parlava perfectament l’italià, el castellà, el francès i l’esperanto i, pel què sembla, també parlava català, encara que amb accent francès. Ben decidit a marxar a Espanya, a finals de maig del 1949  va anar a Tolosa de Llenguadoc, i va conèixer el Josep Sabaté (és qui va en bicicleta, a la foto), amb qui va establir una gran amistat i tant fou així, que el germà gran dels Sabaté decidí batejar el seu fill amb el nom d'Helios.
El 4 de juny de 1949 la gendarmeria francesa detingué a la base guerrillera de Mas Tartàs l'Elio, el Ramon Vila 'Caracremada', el masover Emilio Antó, i Manolet Sabaté per un arsenal d'armes que fou trobat a la casa de la Cerdanya francesa. Van ser condemnats a passar dos mesos a presó. En sortir-ne l'italià va estar-se encara alguna setmana a Carmaux fins que la organització va cridar-lo per entrar a Espanya acompanyant al grup de ‘Los Primos’. La seva entrada clandestina a Espanya va constituir l’imperdonable delicte pel qual no va merèixer ni ser jutjat.

No ha d’estranyar que l'aparell repressor de Franco l’assassinés de la forma que ho va fer. Tan sols cal recordar la guerra civil, quan Franco va manar afusellar sense excepció  tots els brigadistes internacionals que caiguessin presoners. Franco no admetia que els estrangers es fiquessin en la seva guerra personal (a excepció feta dels moros colonitzats, camises negres italians i una colla de nazis), i aquesta no podia ser una excepció al seu tarannà de vencedor indiscutible. Han calgut 60 anys per desmentir l’única versió oficial dels fets coneguda fins els nostres dies i esdevinguda gairebé vox populi. El tinent coronel de la guàrdia civil Francisco Aguado Sánchez va publicar el 1975 un llibre farcit d’errades anomenat “El maquis en España”. Un llibre gruixut i tendenciós on els fets explicats es resumien d’aquesta forma tan eloqüent: “En diciembre “Caraquemada” (Ramon Vila) en unión de un anarquista italiano llamado Helios y Manuel Sabater, el menor de los hermanos, sumado a las partidas desde 1946, a la escasa edad de 19 años, cruzan la frontera, pero la guardia civil les espera. Helios muere en la refriega. “Caraquemada” y Manuel Sabater consiguen escapar.” **
Quan la vida d’una persona no val ni un ral, no n’hi ha prou amb assassinar-la; basta que el botxí tingui prou sang freda per justificar-se, i d'aquesta forma, enterrar la víctima el més profund possible, lluny de l’abast de la memòria.

** No cal dir que la data del 1946 és completament inventada. Tant Manuel Sabaté com Ziglioli es van incorporar a la guerrilla el 1948.  La periodista Pilar Eyre també contribuïa l’any 2001 a la difusió de l’èpica d’un combat inexistent, en el seu llibre “Quico Sabaté, el último guerrillero”. Hom hi llegeix  “La guardia civil les da caza. - ¡Alto a la guardia civil! – Manolo duda, le tiembla la pistola en la mano  y está a punto de entregarse, cuando ve que Ramón y Helios disparan con las Thompson. Les contesta una descarga cerrada que alcanza al italiano, que muere bramando de dolor con el cuerpo destrozado”.
 
 

 
 
EL MAS DEL CASTELL, SOTA SOSPITA


Després de comentar els fets a la sobretaula de dinar, poc s’esperaven la gent del Castell que la mateixa tarda es presentaria la guàrdia civil per fer valer la seves raons. Quan els homes de la casa ja havien marxat, es van presentar dos cotxes de la guàrdia civil. Dos agents es van quedar vigilant els cotxes. Dos més es van apostar a les immediacions de la casa, i els dos restants van fer sortir la masovera, la  Dolors. Van manar treure una taula a l’era i també una cadira. Un dels civils va dipositar una màquina d’escriure damunt la improvisada taula d’interrogatori. L’altre, proveït d’autoritat i fanfarroneria va començar el seu interrogatori, entre burlesc i intimidatori:

-Ahora vamos por usted. Porque usted tiene miedo, pero no tenga miedo porque a ese ya lo hemos pringado. Vamos, explique cómo es que han dormido en su casa...
-(?) - La Dolors ho va negar rotundament i els va convidar a entrar a casa i veure amb els seus propis ulls on podien encabir tanta gent.
-Pero usted ha hablado con ellos- va tallar el guàrdia.
-Nos saludamos- va replicar indignada la Dolors.
-¿Y qué dijo?¿En qué lengua?-el guàrdia civil volia fer sortir la masovera de les seves caselles
-Bon dia!- va contestar secament la Dolors , aferrant-se a la veritat com a única forma de no patir un daltabaix. Aquella resposta tan franca va ser com una provocació pel guàrdia, que va començar a escopir preguntes incoherents a l’estil de -¿Y qué hacía ese hombre con 25 quilos de pan? ¡Tiene que conocerlos! - tot plegat  per forçar una confessió que fes pujar-li el nombre de galons i alguna recompensa extra.
Davant la impassibilitat de la Dolors, el guàrdia civil va acabar per resignar-se, però mentre l’ajudant recollia els seus estris, encara va espetar-li:
-¡No quedará ninguno de esos hombres! ¡Nos seguiremos viendo!
 


Van desfer l'imponent desplegament policial i van marxar per on havien vingut. L'operació d'escarment i por havia fet efecte.
La Dolors- la Lola del Castell- encara va quedar-se una estona a l’era de la casa, al costat de la taula i la cadira, sota un sol pacífic que escalfava la pell i feia tornar la quietud del camp. 
Això no obstant, a la Dolors aquell dia li va semblar que havia passat un huracà.

 

 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA I FONTS DOCUMENTALS
 
 
AGUADO SANCHEZ, FRANCISCO. La lucha contra el maquis español. Ed. San Martín. Madrid.1975.
 
BUSQUETS VERGES, JUAN. Veinte años de prisión. Los anarquistas en las cárceles de Franco. Fundación Anselmo Lorenzo. Madrid. 1998. Del 2008 existeix una versió ampliada i en català "El Senzill, guerrilla i presó d'un maqui" Editat pel Centre d'Estudis Josep Ester Borràs. Berga. AQUÍ podeu trobar-ne la versió electrònica gratuïta.

SABATÉ, GUERRILLA URBANA EN ESPAÑA (1945-1960). TÉLLEZ i SOLÁ, Antonio. Editorial VIRUS. segona edició 1992. (1ª edició del 1974)
 
EYRE, PILAR. Quico Sabaté, el último guerrillero. Ed. Península. 2001.

CLARA, JOSEP. RAMON VILA, CARACREMADA EL DARRER MAQUI CATALÀ. Rafael Dalmau, Editor. BCN març de 2002.
 
CLARA, JOSEP. Manolet Sabaté, aprenent de maqui. Episodis de la Història no.359. Dalmau Editor. Setembre 2014.
 
2002. Converses amb la Dolors Argemí i Boix (1913 - Nov.2014) i familiars, el maquis Joan Busquets i d'altres castellarencs amb qui estem en deute per acostar-nos una mica més a la veritat.
Val a dir que l'any 2003 el jutjat no. 7 de Sabadell no va creure oportú facilitar informació arxivada del decés d'un 'desconocido' encara que fos amb la finalitat de deslliurar-lo d'aquest anonimat. I així m'ho van fer saber per escrit. Visca la recuperació de la memòria històrica!

2019. Aportacions testimonials de familiars de l'Elio, especialment de Federica Ziglioli i Enrica Volpi.
 
 
Vídeo resum sobre tres dels maquis catalans més coneguts, a youtube
 
 
 

 
2010. INTERNET HA ESTAT LA CLAU
 
Gràcies el treball d'investigació sobre la guerrilla antifranquista que està duent l'Argimiro Ferrero de Sant Celoni i la seva descoberta de la publicació d'aquest article (2008), i havent pogut contactar amb la família de l'Elio Ziglioli a Itàlia, va poder explicar-los el destí final del guerriller. Fins fa poques setmanes, allí la germana de l'Elio encara esperava que qualsevol dia es presentés per sorpresa a casa,  des que l'Elio va marxar el 1947 del poblet de Lovere. Espero que amb aquesta connexió que ha establert l'Argi, finalment es pugui deslliurar d'una vegada per sempre l'anonimat del guerriller assassinat a sang freda a Castellar del Vallès. I aprofito l'avinentesa per saludar als familiars i amics de l'Elio amb el desig que ben aviat el puguin homenatjar i acomiadar com es mereix.
 
ENLLAÇOS


Elio Ziglioli, tancant el cercle

Maquis i emboscats (13) Un cas sense resoldre 1.2


Maquis i emboscats (18). La mort del maquis Elio Ziglioli va ser un assassinat premeditat


Un vas d'aigua per a l'Elio, el documental (2018, ressenya)


Un vas d'aigua per a l'Elio. Teaser, vídeo documental dirigit per Pere Joan Ventura


Un vas d'aigua per a l'Elio. Teaser, vídeo documental dirigit per Pere Joan Ventura  (subtítols en italià)Mapa de Fosses i Repressió, de la Generalitat de Catalunya
NOTÍCIES EN PREMSA i TV DIGITALhttp://www.lactual.cat/cat/notices/2018/03/elio-un-maqui-assassinat-a-la-vila-28257.phphttp://www.lactual.cat/cat/notices/2018/03/la-familia-d-elio-ziglioli-visita-la-fosa-28293.phphttp://www.lactual.cat/cat/notices/2018/03/la-historia-de-l-elio-emociona-el-bram-28302.php

 
Els dos maquis de Castellar del Vallès no seran oblidats. Diari ARAIntenten identificar un maqui enterrat a Castellar del Vallès. TV3