Diari d'abord

La Boixera del Llop, un nou topònim de 1853? 1.0

 
Dia 22 de setembre, previ avís del senyor alcalde de Sant Lloreç Saball y entra las buit y nou del matí, se ha comparegut dal la montanya dels Obis a fin de arreglar los termanals de Matadepera, Sant Llorenç Savall y Mura. Y, estàn tots tres termas o lo comicionat de cada un dels tres poblas citats reunits en lo punt anomenat la Boixera del Llop, allí se ha dit que confrontan les tres alcaldias, Matadepera, Sant Llorens Savall y Mura. Ha dit punt se ha resolt plantar-i una fita triangular que dividèixia tres termas, abent-i a cada cara la marca corresponent. Jo, Francisco Gorina, regidor comicionat per Matadepera. 22 de setembre de 1853.

boixera del llop croquis medium


E
n poques ocasions podem trobar que un topònim completament oblidat pugui recuperar-se amb tanta precisió, com ara és el cas. En Fco. Gorina i Riera (1841-1904) era propietari del mas Gorina de Matadepera (avui al no.48 del Camí de la font de la Tartana) i va coincidir a ser regidor d'aquesta població durant els amillaraments que es feren per tal de censar les propietats i els seus cultius, encàrrec que havien d'acomplir tots els municipis per a poder satisfer els impostos destinats a alimentar les arques de l'estat. Les propietats tot sovint ultrapassaven els límits administratius imposats per les fites termenals, per la qual cosa calia saber amb precisió on finien els municipis. Essent els regidors majoritàriament terratinents, sovint també passava que per comoditat de satisfer els impostos en un mateix municipi, les fites termenals es feien coincidir amb els límits d'algunes grans propietats.
Aquest topònim de la Boixera del Llop té l'interès afegit que fa referència a un animal que es considera que a finals del sXIX ja era completament extingit dels boscos llorençans. Precisament en un dels darrers números de la revista d'història local de Sant Llorenç Savall, la revista LACERA*, s'hi dedicava un extens article signat per l'Albert Vicens dedicat als darrers llops del municipi i al llegat toponímic que ens han deixat. L'autor consigna que el darrer llop documentat que va ser caçat al terme de Sant Llorenç Savall, data de 1889.
La Boixera del Llop, amb la seva actual i malmesa triple fita, correspon a l'actual topònim que els mapes de l'ICC anomenen el Collet dels Tres Termes, punt central de la Carena del Pagès i lloc on conflueixen els municipis de Mura, Matadepera i Sant Llorenç Savall.


COMASÒLIBAS i FONT, JOAN. Dietari de Francesc Gorina i Riera, pagès de Matadepera 1841-1904
Curial Edicions Catalanes. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
2003

VICENS, ALBERT. El darrer llop de Sant Llorenç. Lacera 19. Butlletí del Cercle d'Estudis Històrics de Sant Llorenç Savall. Març de 2013.

L'historiador local Jaume Valls i Vila inclou el topònim Boixeres del Llop, sense concretar-ne l'indret, al seu complet recull toponímic de Sant Llorenç Savall. http://parcs.diba.cat/documents/215256/9660c1ed-7b99-479b-bab9-507df8d8ee1e

{audio autostart}rossinyol.mp3{/audio}

 


{audio autostart}rossinyol.mp3{/audio}

Els comentaris han estat suspesos temporalment.