4/020 Barraca dels Visigots

 B299 portadaA LA CARENA DE LES TOMBES VISIGÒTIQUES

 
 
 
INTRODUCCIÓ

Petita barraca carenera als quatre vents que es trobava en prou bon estat de conservació llevat de la paret est, força esfondrada. El 1854 aquesta construcció podria haver estat del parcer Josep Daví i Gotés, fill de la nissaga de ferrers de nom Sever al número 18 del carrer Nou, i que ens consta que tenia tros a l'Ermengol afrontant amb el Vinardell. La barraca pren el nom del cementiri visigòtic que es troba en el mateix carener de la Serra de Salallassera, i que alguns especulen amb la possibilitat que fossin els primers habitants del terme.
Coincidint amb les creus gravades que sempre es troben a la banda esquerra de l'entrada, aquesta barraca podria ser que també hagués tingut una creu gravada, però no estem en condicions de poder-ho confirmar.
D'altra banda sorpren que aquesta barraca tan ben situada al carener no formés part del la primera catalogació que va fer l'estudiós Jesus Ballestar: les barraques que l'envolten sí que les va catalogar ... potser nosaltres vam comptar amb la cremada de 2003 ...
 
 

 

SITUACIÓ


Partint del Pont de Les Conques seguirem la pista de la dreta - direcció a l'Ermengol - que remunta i va fent via paral·lela a la Carena de les Oliveretes, travessant per sota de dues línies d'alta tensió. Quan serem a la cruïlla Ermengol (esquerra) / Salallassera (dreta) prendrem aquesta darrera. Passarem davant per davant de la barraca de la Vinya del Camilo i ben aviat encarem una llarga recta que no farem sencera,  donat que caldrà trencar per una pista menys visible a la nostra esquerra. Alerta, si passem pel costat de la barraca de l'Escudella, a la nostra dreta, és que haurem passat de llarg el trencall!
Aquesta pista que cal seguir, va a buscar el carener de la Serra de Salallassera i poc després, quan haurem passat un revolt de gairebé 180 graus, trobarem la barraca a la nostra dreta, al carener mateix.

  

 

DESCRIPCIÓ
 
 
 
 
Barraca de vinya carenera de factura força grollera, alçada sobre grans blocs de gresos vermells que li fan de fonaments i que també són visibles als dos muntants de l'entrada. El tancament des de la llinda fins a la tapadora en canvi, insinua un tancament en espiga a base de bones lloses, fet que devia facilitar una ràpida finalització de la barraca i de retruc, les seves dimensions més aviat modestes. Crida l'atenció el sediment fi que encatifa el sòl de l'interior de la barraca, i també una possible creu gravada a la paret esquerra, tot i que també es podria tractar d'un caprici a base de regalims de fang solidificats damunt la pedra. Tant el cubell de plàstic i com la lona que hi ha a l'interior - probablement d'algun fertilitzant - ens fan pensar que la barraca continuà en ús durant les primeries del segle vint, com gairebé es pot confirmar en totes les barraques dels volts. La barraca l'apadrinà el castellarenc Albert Antonell el mateix desembre de 2015 i posteriorment, el novembre de 2021, després d'una sessió de desbrossada per part de l'ADF local El Pinyó, la barraca fou reapadrinada per la Paula López, membre de l'ADF.
 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES
 
 
Tipologia- C4V (Circular als quatre vents) 4Filades fins la tapadora, 2 muntants
Altura barraca (h) - 1,95m
Amplada barraca (a) - 1,50m
Llargada barraca (ll) - 1,76m
Altura porta (ph) - 0,88m
Amplada porta (ap) - 0,49m
Amplada muntant (am) - 0,40m
Orientació porta - N240 (S-W)
Situació- Solei, carenera, propera a la pista que puja pel carener de Salallassera.
Llinda- simple
Tapadora - simple
Objectes- cubell de plàstic, lona de plàstic, sutge, pedrís interior, possible tancament en cremallera, possible creu gravada a l'interior.
GPS - sí
Mapa Ballestar- no
Estat - Restaurada (R) en solitari, en cinc sessions del mes de setembre de 2015.
Data - 5-8-2010
 
 

 
 

CODI BARRACA
 
 
Conca de l'Ermengol 4/020
 
Numeració absoluta - 299
                     
 

 


CROQUIS


B299 CROQUIS
 
 
 
 

 

                   1854. LA VINYA DEL JOSEP DAVÍ i GOTÉS A L'ERMENGOL


Vinyes de 2, 3 i 4a categories    5 quarteres
Erms  de 2 i 3a categories         2 quarteres i 2 quartans
Roques Improductibles            3 quartans


+  També cultivava terres, en propietat al Camp d'en Lluís, i a parceria a Salallassera, Costa del Rector i La Serra. Disposaven d'un ase per a les tasques agrícoles i tenia dues cases: al Raval i al carrer Nou.

El 1848 el Josep es casà amb Madrona Pobla i Busqueta, de cal Tereseta.
 
 
  
 
 
 

 
 


GALERIA D'IMATGES                                                                         
2015 ADOBANT PARET EST

B299 paretEstoriginal 
 
 B299 pujadaParetOest01
 
 
B299pujadaParetOest02


                                                                                                                                       CENDRESB299 cendres

                                                                                      PLANTADA DE LLIRIS


B299 InaugurAntonell


 
 
 
 
 

 

Els comentaris han estat suspesos temporalment.